Powrót

Deklaracja dostępności

Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli

Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli.

Data publikowanej strony internetowej: 2011-03-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-16

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, były one publikowane także przed wejściem w życie ustawy

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych, gdyż koszty takich działań przewyższają możliwości podmiotu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12

  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-12

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kęska

  • E-mail: suskowola_pzs@op.pl

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy działania przez nas podjęte nie będą satysfakcjonujące można zgłosić swoje wątpliwości do:

Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli

Suskowola 74, 26-670 Pionki

e-mail: suskowola_pzs@op.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli stanowi jeden obiekt składający się z przyległych do siebie 2 budynków dwukondygnacyjnych, połączonych ze sobą łącznikiem wraz z salą gimnastyczną. Obiekt nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno jest zaopatrzone w podjazd ułatwiający wejście do budynku. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich. Szkoła posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynków nie ma wind.