GIMNAZJUM.......GIMNAZJUM.........GIMNAZJUM...........GIMNAZJUM...  
           
           
 

Powrót

 

CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - Mazowsze)

poradnik dla trzecioklasistów

porady - część humanistyczna

przykładowe zadania z wszystkich przedmiotów

    W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. odbędą się egzaminy gimnazjalne - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Część humanistyczna odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. (środa):
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut;
z zakresu języka polskiego, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut.
Dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania testu z historii i wiedzy o społeczeństwie może zostać przedłużony o 20 minut, z kolei test z języka polskiego może zostać przedłużony o maksymalnie 45 minut.

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek):
z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia); egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut;
z zakresu matematyki; egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut.
Możliwość przedłużenia egzaminu dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie taka sama jak w części humanistycznej egzaminu.

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek):
na poziomie podstawowym, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut;
na poziomie rozszerzonym, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut.
Uczniowie z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli przedłużyć egzamin odpowiednio o 20 (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

 

Przebieg egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 30 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

 

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

  • język polski
  • historia i wiedza o społeczeństwie
  • matematyka
  • przedmioty przyrodnicze
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
  • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

  • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.
  • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.