Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail: kasia.biol@onet.eu

22.06.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Kręgowce stałocieplne”.

Przeczytaj podsumowanie ze str. 143, następnie wykonaj w zeszycie Wiesz czy nie wiesz?

15.06.2020 r.

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

Zapoznaj się z tematem lekcji str. 136, następnie przepisz do zeszytu To najważniejsze str. 142.

1. Wyjaśnij, dlaczego ssaki mają różny kształt ciała i różną budowę kończy.

2. Jakie zęby mają ssaki?

3. Znaczenie ssaków w przyrodzie.

4. Znaczenie ssaków dla człowieka.

5. Wyjaśnij, co zagraża ssakom i jak możemy je chronić?

Praca domowa

Zadanie 2 str.142

8.06.2020 r.

Temat: Ssaki  - kręgowce, które karmią młode mlekiem.

Zapoznaj się z tematem lekcji str. 131, następnie odpowiedz na poniższe pytania:

1. Scharakteryzuj środowisko życia ssaków.

2. Wymień i opisz cechy budowy ssaków.

3. Jaką rolę pełni skóra ssaków?

4. Przedstaw budowę płuc ssaków.

5. Scharakteryzuj sposób rozmnażania się ssaków.

Praca domowa zadanie 3 str. 135

Notatkę wraz z pracą domową wysyłać do 15.06.

Biologia 25.05.2020 r.

ptaki - kartkówka 

18.05.2020 r.

Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.

Zapoznaj się z tematem lekcji podr. str. 119, następnie wykonaj notatkę według punktów:

1. Wymień cechy budowy ptaków, które decydują o ich przystosowaniu do lotu.

2. Wyjaśnij, jakie funkcje pełnią różne rodzaje piór, oraz podaj w jakich częściach ciała ptaków występują (narysuj pióro i podpisz jego elementy).

3. Jak oddychają ptaki?

4. Scharakteryzuj rozmnażanie się i rozwój ptaków.

5. Jak zbudowane są jaja ptaków?(zrób odpowiedni rysunek).

6. Wyjaśnij pojęcia: stałocieplność, gniazdowniki i zagniazdowniki.

Notatkę proszę wysłać do 25.05.

11.05.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Kręgowce zmiennocieplne”

Proszę przeczytać podsumowanie ze str. 112-114, następnie wykonać w zeszycie Wiesz czy nie wiesz str. 115.

Następnie waszym zadaniem będzie uzupełnienie karty pracy. Kartę pracy można wypełnić na komputerze lub wydrukować i uzupełnić. Można też rozwiązać zadania w zeszycie. Ważne jest, aby każdy odesłał do godz. 20 rozwiązaną kartę pracy na e-maila. Powodzenia.

Karta pracy 

Biologia - 04.05.2020 r. 

27.04.2020r.

Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd.

Przeczytaj z e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr

1.  Przedstaw budowę i przystosowania gadów do życia na lądzie. (e-podręczniki punkt 1i 2)

2. Jak oddychają gady?

3. Scharakteryzuj sposób rozmnażania się gadów. (e-podręcznik punkt 3)

4. Do czego służą błony płodowe? Jaką role pełni owodnia, omocznia, kosmówka, pęcherzyk żółtkowy.

Praca domowa Zad. 4 str.106

Notatkę wraz z pracą domową wysyłacie na maila. Czas pracy do 4.05.

20.04.2020 r.

Temat: Przegląd i znaczenie płazów.

1. Dokonaj podziału płazów ze względu na budowę zewnętrzną. Wymień przedstawicieli tych płazów i krótko opisz ich wygląd.

2.Scharakteryzuj znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka.

Praca domowa Zad 1 str.102

Zadanie dla chętnych

Wszystkie płazy żyjące w Polsce są pod ochroną. Wykonaj plakat (format A4) co obecnie zagraża płazom, oraz podaj przykłady działań, które mogą je chronić. Powodzenia.

Notatkę wraz z pracą domową proszę wysłać na mila. Czas pracy do 27.04.2020 r.

6.04.2020 r.

Temat: Płazy – kręgowce wodno – lądowe.

Zapoznaj się z tematem lekcji str.93

Wykonaj notatkę według punktów:

a) wyjaśnij, dlaczego mówimy, że płazy są zwierzętami dwuśrodowiskowymi.

b) wymień przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie (może być w formie tabelki).

c) jak oddychają płazy?

d) Scharakteryzuj rozmnażanie się i rozwój płazów na przykładzie żaby trawnej. (rozwój żaby przedstaw w formie schematu str.95).

e) wyjaśnij co to jest rozwój złożony?

Notatkę z lekcji proszę wysłać na maila. Czas pracy do 8.04. Miłej pracy!

30.03.2020 r.

Temat: Przegląd i znaczenie ryb.

Zapoznaj się z tematem lekcji podręcznik str.87. Następnie wykonaj notatkę według punktów:

a) Dlaczego ryby mają różne kształty ciała?

b) Przedstaw znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka.

c) Główne zagrożenia i sposoby ochrony ryb.

Praca domowa zad.1,2 str.92


 Proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń (załącznik) z tematu lekcji Ryby- kręgowce środowisk wodnych. Zadanie 1, 2 str. 69, 3,4 str.70, 5,6 str. 71 proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym do biologii. Miłej pracy!