Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail: wiesiek_74@o2.pl

24.06.2020 r.

Temat:  Podsumowanie pracy na lekcjach historii w klasie VI.

23.06.2020 r.

Temat:  Kryzys Rzeczypospolitej-  utrwalenie wiadomości. (podręcznik str.109 )

Zapisz temat do zeszytu.

•   skutki wojen w XVII wieku (straty terytorialne i ludnościowe, kryzys gospodarczy, upadek znaczenia miast)

•  liberum veto i upadek szlacheckiego parlamentaryzmu

•  skutki rokoszu Lubomirskiego

0.9 - 10.06.2020 r.

Temat: Monarchia absolutna we Francji- utrwalenie wiadomości. (podręcznik str.122)

Zapisz temat do zeszytu.

•   Edykt nantejski i jego konsekwencje

 – rządy Ludwika XIII

 – rola kardynała Richelieu w kształtowaniu się absolutyzmu francuskiego

 – rządy absolutne Ludwika XIV

 – rozwój gospodarki francuskiej

– wpływ władzy absolutnej na rozwój nauki, sztuki i architektury (Wersal)

Przeczytaj tekst z podręcznik i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz do zeszytu.

znaczenie terminów:

hugenoci,

•  kardynał,

• arystokracja,

• Król Słońce,

•  manufaktura,

• import,

• cła wewnętrzne

Na pocztę przesyłaj tylko ćwiczenia na ocenę.

2-3.06.2020 r.

Temat:  Monarchia parlamentarna w Anglii-  utrwalenie wiadomości. (podręcznik str.127 )

 Zapisz temat do zeszytu.

•       przyczyny konfliktu między królem a angielskim parlamentem

•       – przebieg i rezultat wojny domowej w Anglii

•       – rola Olivera Cromwella w polityce republiki angielskiej

•       – powrót do monarchii – ustrój monarchii parlamentarnej

•       -  utworzenie Wielkiej Brytanii

 Przeczytaj tekst z podręcznik i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz do zeszytu.

 znaczenie terminów:

•  purytanie,

•  nowa szlachta,

•  rojaliści,

•  republika,

•  lord protektor,

•  monarchia parlamentarna

 Na pocztę przesyłaj tylko ćwiczenia na ocenę.

27.05.2020 r.

Temat: Nowe potęgi europejskie  -  utrwalenie wiadomości. (podręcznik str. 138 - 142)

Zapisz temat do zeszytu.

•       wzrost potęgi monarchii austriackiej, Królestwa Prus i Cesarstwa Rosyjskiego

•       – reformy Piotra I: rozwój armii, administracji i floty

•       – zmiany kulturowo-obyczajowe w Rosji

•       – absolutyzm oświecony w Austrii

•       – rozkwit militarny i gospodarczy Prus za panowania Fryderyka Wilhelma I i Fryderyka II

 Przeczytaj tekst z podręcznik i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz do zeszytu.

 znaczenie terminów:

absolutyzm oświecony

 Na pocztę przesyłaj tylko ćwiczenia na ocenę.

26.05.2020 r.

Temat:  Stany Zjednoczone Ameryki -  utrwalenie wiadomości. (podręcznik str. 143 - 147)

Zapisz temat do zeszytu.

•    osadnictwo europejskie w Ameryce Północnej

•   – konflikt pomiędzy władzami brytyjskimi a mieszkańcami trzynastu kolonii amerykańskich

•   – wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

•   – Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych (Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski)

•    – konstytucja Stanów Zjednoczonych i trójpodział władzy

Przeczytaj tekst z podręcznik i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz do zeszytu.

znaczenie terminów:

•        bojkot,

•       bostońskie picie herbaty,

•       konstytucja, prezydent,

•        Kongres,

•        Izba Reprezentantów

                                                                                

Na pocztę przesyłaj tylko ćwiczenia na ocenę.

20.05.2020 r.

Temat:  Kultura polskiego oświecenia -  utrwalenie wiadomości. (podręcznik str. 174 - 180)

Zapisz temat do zeszytu.

• – polska literatura oświeceniowa

•  – narodziny Teatru Narodowego

• – mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego i obiady czwartkowe

• – sztuka klasycystyczna w Polsce (pałac Na Wodzie)

• – reforma szkolnictwa po pierwszym rozbiorze Polski (Komisja Edukacji Narodowej i Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych)

Przeczytaj tekst z podręcznik i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz do zeszytu.

znaczenie terminów:

•  teatr narodowy,

•  obiady czwartkowe,

• portyk, belweder,

• szkoła parafialna

 Na pocztę przesyłaj tylko ćwiczenia na ocenę.

19.05.2020 r.

Temat:  Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski – utrwalenie wiadomości. (podręcznik str. 174 - 180)

Zapisz temat do zeszytu.

-  okoliczności wybuchu powstania kościuszkowskiego

– przebieg powstania (zwycięstwo pod Racławicami, Uniwersał połaniecki, bitwa pod Maciejowicami, rzeź Pragi)

– trzeci rozbiór Polski

– przyczyny utraty niepodległości

Przeczytaj tekst z podręcznik i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz do zeszytu.

terminy historyczne:

naczelnik,

 insurekcja,

kosynierzy,

uniwersał

 Na pocztę przesyłaj tylko ćwiczenia na ocenę.

13.05.2020 r.

Temat:Sejm Wielki i konstytucja 3 maja– utrwalenia wiadomości. (podręcznik str. 169-173)

 Zapisz temat do zeszytu.

Przeczytaj tekst z podręcznik i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz do zeszytu.

terminy historyczne:

-Sejm Wielki,

-  Straż Praw,

- konfederacja targowicka,

- detronizacja,

- emigracja

 Obejrzyj animację:link - https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

 Na pocztę przesyłaj tylko ćwiczenia na ocenę.

12.05.2020 r.

Temat: Pierwszy rozbiór Polski – utrwalenia wiadomości. (podręcznik str. 158 - 163)

Zapisz temat do zeszytu.

Przeczytaj tekst z podręcznik i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz do zeszytu.

terminy historyczne:

- Familia,

-  prawa kardynalne,

 - Szkoła Rycerska,

 - sejm rozbiorowy,

 - Komisja Edukacji Narodowej

Na pocztę przesyłaj tylko ćwiczenia na ocenę.

05-06.05.2020 r.

Temat: Rewolucja francuska i okres napoleoński – sprawdzian pisemny.

  Wykonaj  test (karta pracy) i prześlij na pocztę do 7 maja. Praca na ocenę.

Sprawdzian    

29.04.2020 r.

Temat: Rewolucja francuska i okres napoleoński – lekcja powtórzeniowa.

( podręcznik s. 183 - 214)

Przygotuj plakat na jeden wybrany przez siebie temat z działu VI.

Praca na ocenę. Zdjęci prześlij na pocztę.

28.04.2020 r.

Temat: Księstwo Warszawskie. ( podręcznik s. 207)
                         Przeczytaj temat z podręcznika i obejrzyj prezentację.

   Link do prezentacji:https://www.youtube.com/watch?v=TCy_0fd23EI 

22.04.2020 r.

Temat: Legiony Polskie we Włoszech. ( podręcznik s. 203)
   Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj ćwiczenia z karty pracy. 

Karty pracy 

21.04.2020 r.

Temat: Upadek Napoleona. ( podręcznik s. 199)
                         Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj ćwiczenie 3 z karty pracy. Ćwiczenie 4 dla chętnych. (praca na ocenę, prześlij na pocztę)
 

karty pracy 

15.04.2020 r.

Temat: Epoka Napoleona Bonaparte. ( podręcznik s. 194)
                      Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj ćwiczenia z karty pracy.
Karta pracy 

8.04.2020 r.

Temat: Republika  francuska. ( podręcznik s. 184)
                                                                               Przeczytaj temat z podręcznika.
 

7.04.2020 r.

Temat: Rewolucja francuska. ( podręcznik s. 184)
                                                   Przeczytaj temat z podręcznika i obejrzyj prezentację.
          Link: https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U 

1.04.2020 r.

Temat: Trzeci rozbiór Polski. ( podręcznik s. 178)
      Przeczytaj temat i wykonaj ćwiczenie 1.
      Ćwiczenie 1. Wskaż na mapie i nazwij obszary zajęte przez Rosję, Prusy i Austrię
      po  trzecim rozbiorze.( zapisz w zeszycie nazwy obszarów zajętych przez zaborców)

31.03.2020 r.

Temat: Powstanie kościuszkowskie. ( podręcznik s. 174)
      Przeczytaj temat i wykonaj ćwiczenie 1.(ćwiczenie na ocenę)
    Ćwiczenie 1. Przedstaw w punktach przebieg powstania kościuszkowskiego.
                       (odpowiedź prześlij na konto klasy: klasa6.suskowola@onet.eu )


Zapraszam na spotkanie z historią:

               https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video/historia-dla-najmlodszy