Powrót

 Klauzula monitoringu

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Podstawa Prawna:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

Informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących
prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli, Suskowola 74, 26-670 Pionki.
 2. W Publicznym Zespole Szkół w Suskowoli, Suskowola 74, 26-670 Pionki został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - pani Marta Stachowicz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Publiczny Zespół Szkół w Suskowli, Suskowola 74, 26- 670 Pionki oraz poprzez e-mail: suskowola_pzs@op.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04),
  • w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.),
  Ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230),
  • realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
  • zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wykluczeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość
  pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
  prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,
  prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłącznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pliki do pobrania:

•Ustawa RODO 658.78 KB

•Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)1 MB

•Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)