SZKOŁA PODSTAWOWA.......SZKOŁA PODSTAWOWA......  
           
           
 

Powrót

 

 

do klas pierwszych

harmonogram i kryteria i

zgłoszenie (wzór)

wniosek (wzór)

 

do oddziału przedszkolnego

harmonogram i kryteria i

wniosek (wzór)

   

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi na rok szkolny 2019/2020 zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Pionki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każda z nich ma przypisany określony obszar - miejscowość.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w klasach pierwszych szkoły podstawowej prowadzi się na wniosek rodziców.

Wzór zgłoszenia i wniosku można pobrać ze strony internetowej (na pasku obok) lub w sekretariacie szkoły.