powrót na stronę szkoły

regulaminy

wykaz lektur

aktualności


Regulamin
wypożyczania bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 poz. 811)

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych reguluje:
a. zasady wypożyczania nieodpłatnie podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia dostępu do nich,
b. obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
c. postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Zadania biblioteki
§ 2.

1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne oraz inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
a. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do trzyletniego okresu użytkowania,
b. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, które nie podlegają zwrotowi, ponieważ są materiałami jednorazowego użytku.
3. Dołączona do podręcznika lub materiału edukacyjnego płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego i należy ją zwrócił wraz z podręcznikiem.
4. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu całego podręcznika.

Prawo korzystania
§ 3.

1. Od roku szkolnego 2014/2015 szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom klas I szkoły podstawowej podręczniki i przekazuje materiały ćwiczeniowe.
2. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas zgodnie z ustawą:
a. w roku szkolnym 2014/2015 - uczniowie klasy I szkoły podstawowej,
b. w roku szkolnym 2015/2016 - uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum,
c. w roku szkolnym 2016/2017 - uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum,
d. w roku szkolnym 2017/2018 - uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.
3. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej w Suskowoli.
4. W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika, zarówno w szkolne jak i w domu.

Udostępnianie zbiorów
§ 4.

1. Każdy uczeń i rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
2. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Podręczniki wypożyczane są we wrześniu, w pierwszym tygodniu nauki.
4. Zwrot podręczników następuje w ostatnim tygodniu czerwca, nie później niż ostatniego dnia kończącego rok szkolny.
5. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz, wpisując numer podręcznika na kartę czytelnika ucznia.
6. Rodzice na pierwszym spotkaniu z wychowawcą pisemnie potwierdzają wypożyczenie podręczników przez ucznia i zapoznają się z warunkami korzystania z tych podręczników.
7. Za zapoznanie rodziców z regulaminem wypożyczania podręczników odpowiada wychowawca klasy.

Zmiana szkoły
§ 5.

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w szkole i przechodzi do innej, zobowiązany jest zwrócić wszystkie otrzymane we wrześniu podręczniki do biblioteki szkolnej.
2. Gdy w trakcie roku szkolnego przybędzie do szkoły nowy uczeń, korzysta on z dodatkowego kompletu podręczników znajdującego się w bibliotece szkolnej.

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem podręczników
§ 6.

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
2. Każdy podręcznik należy po wypożyczeniu obłożyć w okładkę, aby można ją było zdjąć bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika oraz podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek.
4. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej, które uczeń powinien wytrzeć przed zwróceniem książki do biblioteki.
5. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika
§ 7.

1. Podczas zwrotu podręczników nauczyciel - bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień zużycia.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika do klasy I, II, III szkoły podstawowej otrzymanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej, rodzic dokonuje wpłaty na rachunek MEN obsługiwany przez NBP Oddział Okręgowy w Warszawie, nr rachunku 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelew należy wpisać zwrot za podręcznik ..... część ...
Każda z czterech części podręcznika "Nasz elementarz" do klasy I szkoły podstawowej kosztuje 4,34 zł.
Każda z dziewięciu części podręcznika "Nasza szkoła" do klasy II szkoły podstawowej kosztuje 4,21 zł.
Każda z dziesięciu części podręcznika "Nasza szkoła" do klasy III szkoły podstawowej kosztuje 2,35 zł.
3. Jako dowód rozliczenia się z budżetem państwa za utracony, zniszczony podręcznik rodzic dostarcza ksero dowodu przelania środków na w/w rachunek bibliotekarce.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników zakupionych ze środków dotacji celowej dla uczniów klas IV, V i VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum, rodzic ponosi odpowiedzialność finansową za ich zniszczenie.
5. Zwrot kosztu zakupu podręcznika zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły lub jednostki samorządu terytorialnego.

Postanowienia końcowe
§ 8.

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią - Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Organem uprawnionym do zmiany postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 18/2013/2014 Dyrektora PZS w Suskowoli


© Suskowola 2011